www.JouScout.com

 

CATALUNYA

 

ALTRES NORMATIVES QUE CAL CONÈIXER

 

ACAMPADA LLIURE

Decret 55/1982, de 4 de febrer, sobre l’ordenació de la pràctica del càmping.

 

Es considera acampada lliure la que, respectant les normes que cada ajuntament fixi al respecte, tingui lloc fora dels establiments de càmping per grups integrats per un nombre màxim de quatre tendes, que hauran d’estar separats l’un de l’altre, com a mínim, per una distància de 250 m i fer una permanència màxima de quatre dies al mateix lloc

 

No es pot fer acampada lliure a menys d’ 1 km d’un nucli de població, de llocs concorreguts o d’un càmping, ni a menys de 100 m de qualsevol carretera.

 

Tampoc es pot acampar, entre d’altres, en terrenys situats en rambles, llits secs de rius o torrenteres i en aquells susceptibles de ser inundats, ni en terrenys que, per la proximitat de línies elèctriques, vies de comunicació, indústries o instal·lacions insalubres o poc saludables, o per qualsevol altra causa, resultin perillosos. Els practicants de l’acampada lliure estan obligats a deixar els llocs que hagin utilitzat en les mateixes condicions naturals en què els han trobat.

 

Les acampades lliures per a grups superiors a quatre tendes o quatre dies, han de ser específicament autoritzades pel Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i no es poden fer a menys de 3 quilòmetres d’un càmping, llevat que per raons d’interès públic o turístic es consideri necessari.

 

 

PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Decrets 64/1995, de 7 de març, i 96/2000, de 6 de març, sobre mesures de prevenció d’incendis forestals.

 

D’acord amb aquest Decret, des del 15 de març fins el 15 d’octubre queda prohibit encendre qualsevol mena de foc, sigui quina sigui la seva finalitat, en tots els terrenys forestals de Catalunya, siguin o no poblats d’espècies arbòries, en la franja de 500 metres que els envolta, encara que es disposi del permís del propietari del terreny per encendre foc. Aquesta prohibició no regeix per a la utilització de fogons de gas butà en les àrees recreatives i d’acampada, específicament establertes.

 

No obstant la prohibició i l’excepció anteriors, en el cas de les acampades juvenils cal que demaneu autorització de la Direcció General del Patrimoni Natural per cuinar a l’exterior amb fogons de gas butà (no pas per als fogonets petits de Camping Gaz). El procediment us l’he explicat en la pàgina anterior.

 

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem, es podran preveure mesures extraordinàries que seran d’aplicació durant els dies i en les zones que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca estableixi.

En aquests dies i zones restarà prohibit:

a) Encendre cap mena de foc, inclosa la utilització de fogons de gas butà i fumar.

b) L’acampada.

c) La circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona.

d) Realitzar qualsevol mena d’aprofitament forestal

 

El Decret determina també, en el seu annex, els municipis de Catalunya qualificats com a zones d’alt risc d’incendi. És bo que sapigueu quina classificació té el municipi on fareu l’activitat. Podeu veure diàriament el mapa de risc d’incendi forestal a l’adreça http://www.gencat.net/interior/esc , seleccionant “Riscos i consells” i “Incendi del bosc”.

 

 

INSTAL·LACIONS JUVENILS (CASES DE COLÒNIES)

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Complementada amb el Decret 140/2003, de 10 de juny.

 

Aquestes normes determinen les condicions tècniques mínimes que han de tenir les instal·lacions Juvenils a Catalunya per tal de realitzar la seva funció amb les degudes garanties sanitàries i de seguretat per als seus ocupants i per a la preservació del medi natural.

A més, determina que, a disposició dels usuaris de la instal·lació, hi hagi:

a) L’autorització de funcionament lliurada per l’organisme competent

b) El certificat de la potabilitat de l’aigua destinada al consum humà i l’informe de l’any en curs que acrediti les correctes condicions higièniques i sanitàries de la instal·lació, lliurats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. ,

c) El Reglament de règim interior.

 

A més, cal que tingueu en compte:

- Usar les instal·lacions d’acord amb el Reglament de règim interior

- Efectuar les reclamacions que es considerin oportunes al titular o al personal de la instal·lació durant la realització de l’activitat

- Observar les normes lògiques de bona convivència social.

- Comunicar als responsables de la casa qualsevol desperfecte causat a les instal·lacions i els casos de malaltia febril o contagiosa.

 

Si la instal·lació té una piscina de més de 200 m2, haurà de tenir un servei de salvament i socorrisme. Si té una piscina més petita, no té obligació de tenir aquest servei. No deixeu al vostre grup sense vigilància: feu que un dels caps (un que tingui diploma de monitor) quedi encarregat de vigilar als nois quan feu servir la piscina.

 

A fi de programar i planificar les vostres activitats amb un coneixement real del lloc on aneu, és convenient visitar la instal·lació abans de la contractació, fent especial esment en els aspectes de seguretat dels usuaris. Cal actuar igual per a les acampades.

 

NOTA: aquesta normativa no afecta als campaments juvenils, que es regeixen pel Decret 276/1994, de 14 d’octubre.

 

 

ESPORTS D’AVENTURA

Decret 56/2003, de 4 de febrer, sobre activitats fisicoesportives en el medi natural.

 

Aquest Decret regula les activitats fisicoesportives que es duen a terme en l’entorn natural amb una finalitat recreativa i de lleure. Determina que per a la realització d’esports d’aventura és necessària la presència de guies titulats especialistes en aquell esport. El decret especifica quines activitats es consideren esports d’aventura. Podeu veure’n el text íntegre aquí.

 

Ara bé, queden excloses de complir aquest decret les activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys regulades pel Decret 137/2003, que ja requereixen la presència de monitors d’educació en el lleure, i que no requeriran d’altres titulacions o diplomes en el seu equip de dirigents per realitzar els esports següents: escalada, espeleologia, vies ferrades, alpinisme, esquí de muntanya, excursionisme, bicicleta tot terreny o de muntanya, cicloturisme, curses d’orientació, kayak de mar, esquí alpí, esquí de fons, raqueta de neu i surf de neu.

 

No obstant això, si es realitza alguna activitat diferent de les indicades, sí que cal complir amb el que determina el Decret 56/2003.

 

 

TABAC I BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Llei 20/1985, de prevenció en matèria de substàncies que poden generar dependència

 

Les activitats amb menors de 18 anys, es consideren centres d’ensenyament en el lleure, per la qual cosa és prohibit el consum de substàncies com el tabac i l’alcohol. Els majors d’edat han d’evitar-ne el consum.

 

 

TORNAR A “LEGISLACIÓ PER ANAR DE CAMPAMENTS”