www.JouScout.com

 

 

CATALUNYA

 

NORMATIVA DE REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE EN LES QUALS PARTICIPEN MENORS DE DIVUIT ANYS.

 

Aquesta normativa és el DECRET 137/2003. Podeu trobar el text íntegre aquí.

 

S’han d’ajustar a les normes d’aquest Decret:

·        les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat de les que habitualment realitzen les entitats educatives juvenils

·        en què participin persones menors de 18 anys en nombre superior a sis,

·        que no tinguin caràcter familiar ni escolar,

·        que es desenvolupin a Catalunya,

·        i que tinguin una durada de tres o més nits consecutives o de 4 dies consecutius en el cas dels casals de vacances, encara que siguin interromputs pel cap de setmana.

 

En el cas de les rutes, han de complir aquesta normativa durant els dies en què siguin dins el territori català.

 

Aquesta normativa estableix:

1.         La composició i la titulació mínima que ha de tenir l’Equip de dirigents de l’activitat. (Us ho explico més avall).

2.         L’obligació de disposar d’assegurances de danys personals i de responsabilitat civil; aquesta última amb una cobertura mínima per sinistre. (Us les ha de proporcionar l’associació a la que pertanyeu).

3.         Els requisits mínims per a la ubicació de les acampades juvenils i la necessitat de disposar, abans de la seva realització, del permís del propietari i de la comunicació feta a l’ajuntament o consell comarcal corresponents.

4.         L’obligació d’allotjar-se en instal·lacions autoritzades per organisme competent quan la pernoctació no es faci al ras o en tendes de campanya o sigui un camp de treball amb determinades característiques.

5.         L’obligació de notificar la realització de l’activitat a la Secretaria General de Joventut com a mínim 20 dies abans del seu inici. (En el cas de rutes, heu de presentar aquesta notificació si la ruta acaba o comença a Catalunya). Teniu dues maneres possibles de fer-ho:

Ø      Formulari de notificació (necessites Acrobat Reader per llegir‑lo). S’ha d’entregar per duplicat en l’oficina de serveis a la joventut de qualsevol Consell Comarcal.

Ø      Presentació en línia a través d’Internet

 

6.         Les obligacions del responsable de l’activitat:

§      Ser-hi sempre present

§      Garantir l’execució del programa

§      Comunicar a temps les modificacions de les dades de l’activitat (s’ha de fer a la Secretaria General de Joventut abans del inici de l’activitat per mitjà del mateix “Formulari de notificació”)

§      Vetllar per les condicions de seguretat, sanitàries i d’higiene

§      Evitar qualsevol risc d’incendi forestal i vetllar per les condicions ambientals del lloc on es desenvolupa l’activitat

§      Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de begudes alcohòliques i tabac

§      Posseir la documentació necessària durant la realització de l’activitat.

 

La documentació necessària és:

ü   Còpia de la notificació a Joventut degudament registrada

ü   Programa detallat de l’activitat (indicant objectius i horaris)

ü   Llistat alfabètic de tots els participants –adults i nens– (amb adreces i telèfons)

ü   Autoritzacions signades pels pares o tutors dels participants menors d’edat

ü   Original (o com a mínim fotocòpia) de les targes d’identificació sanitària i/o equivalent de cada un dels participants. En el cas de fer una activitat en un altre país de la Unió Europea, cadascú s’haurà de fer la corresponent Targeta Sanitària Europea (que es demana a les oficines de la Seguretat Social).

ü   Fitxa de salut amb informació mèdica particular de cada un dels nens: vacunes, al·lèrgies, antecedents de malalties, intoleràncies alimentàries, medicaments que ha de prendre o que ha pres els darrers dies,... Ha d’anar signada pels pares.

ü   Comprovants de les assegurances sanitària i de responsabilitat civil (us els ha de facilitar la vostra associació). Aquests comprovants poden ser originals o còpia de: la pòlissa (amb les seves condicions particulars), i el rebut conforme s’ha pagat la prima d’aquell any (o el butlletí d’adhesió d’aquell any, en el cas de pòlisses col·lectives de grans associacions). Comproveu que en la data en què fareu la vostra activitat l’assegurança no estarà caducada.

ü   DNI de tots els membres de l’Equip dirigent, i carnets de monitor o director dels que en tinguin

 

En cas d’acampada en tendes, també us caldrà:

ü   Permís del propietari del terreny

ü   Comunicació a l’Ajuntament i al Consell Comarcal (l’heu d’enviar com a mínim un mes abans, perquè us puguin donar una resposta si ho volen)

ü   Pla d’evacuació del campament (l’heu d’elaborar vosaltres; el següent formulari us pot servir de model)

 

També podeu necessitar:

ü   Permís d’un responsable de la vostra entitat (cada associació té les seves normes)

ü   Fotocòpies dels carnets de vacunes dels nens

ü   Telèfons on localitzar els pares en cas d’emergència

ü   Dins el permís que signen els pares, podeu incloure:

o       Autorització, o no, perquè nedi i es banyi en piscines, rieres, pantans, llacs, basses o al mar.

o       Autorització, o no, perquè en cas d’accident o malaltia que requereixi una intervenció quirúrgica URGENT, el metge que l’atengui pugui efectuar-la.

o       Autorització, o no, per practicar determinat esport d’aventura (que tingueu previst).

o       Autorització per a ser fotografiat mentre es realitzen les activitats.

o       Autorització perquè, en el cas de necessitar atenció mèdica no urgent, el nen pugui ser desplaçat en vehicle privat fins a un centre sanitari.

o       Autorització als caps per a efectuar petites cures i subministrar medicaments que no precisen de recepta mèdica (antitèrmics, antihistamínics, antiinflamatoris i analgèsics). (NOTA: els pares també us han de posar si el seu fill és al·lèrgic a algun medicament).

ü   Si heu muntat la cuina a l’aire lliure, us farà falta una autorització de la Direcció General del Patrimoni Natural per a fer foc amb fogons de gas butà. Ompliu el següent imprès de sol·licitud i adreceu-lo a l’Ajuntament, el qual el trametrà a la oficina comarcal de Medi Ambient, que és la que ha de donar la sol·licitud (triguen entre 10 i 20 dies). En el tipus de foc, especifiqueu que es tracta d’una “cuina de gas butà”. Haureu de detallar tots els mitjans que tindreu a l’abast per vigilar i controlar el foc (persones, aigua, galledes de sorra,...). Procureu acomplir amb els consells que us dono a l’apartat “Com instal·lar la cuina perquè sigui segura”. (NOTA: aquesta sol·licitud no és necessària si esteu de ruta i cuineu amb fogonets petits de Camping Gaz; però sí que haureu de prendre igualment totes les precaucions).

 

Nombre de dirigents i titulació segons el nombre de participants:

·        L’Equip de dirigents són les persones que porten a terme directament les activitats amb els participants, és a dir, els caps (scouters, monitors).

·        Hi haurà d’haver un cap adult (major de 18 anys) per cada 10 menors d’edat o fracció. Si teniu ajudants o intendents que són menors de 18 anys, aquests també comptaran com si fossin nens, i els haureu de tenir en compte a l’hora de determinar el nombre de caps necessaris.

·        Del total de caps necessaris, com a mínim el 40% ha de tenir el títol d’educador en el lleure (o un d’equivalent).

·        Entre tot l’Equip de dirigents, n’hi haurà un que serà el responsable de l’activitat (més amunt hem vist quines obligacions tenia).

·        El responsable de l’activitat haurà de tenir títol d’educador en el lleure (o equivalent). Si el nombre de participants menors d’edat és igual o menor a 24, n’hi ha prou amb que tingui el títol de monitor. Però si el nombre és de 25 o més, caldrà que tingui el títol de director.

·        Durant la realització de les activitats, hauran d’estar sempre presents el responsable de l’activitat i un nombre de caps suficient*, estiguin o no titulats. (*Sempre com a mínim un cap per cada 10 nens o fracció).

 

Taula de dirigents segons el nombre de participants:

 

Nombre de menors participants

Mínim de membres de l’equip dirigent

Mínim de dirigents que han de tenir títol

Titulacions necessàries

Mon=monitor

Dir=director

7-10

1

1

1 Mon

11-20

2

1

1 Mon

21-24

3

2

2 Mon

25-30

3

2

1 Dir + 1 Mon

31-40

4

2

1 Dir + 1 Mon

41-50

5

2

1 Dir + 1 Mon

51-60

6

3

1 Dir + 2 Mon

61-70

7

3

1 Dir + 2 Mon

71-80

8

4

1 Dir + 3 Mon

81-90

9

4

1 Dir + 3 Mon

91-100

10

4

1 Dir + 3 Mon

 

Si ja heu fet els cursos de monitor o director, però esteu pendents de rebre el diploma, en el moment de fer la notificació a la Secretaria General de Joventut haureu de presentar una certificació de la vostra Escola d’Educadors en el Lleure conforme està aprovat i pendent d’expedició.

Si algun dirigent té un diploma de monitor o director que no ha estat expedit per la Generalitat de Catalunya (sinó per una altra comunitat autònoma, o un altre país de la Unió Europea), o té el títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural, ha de presentar una fotocòpia acreditativa d’aquest títol.

 

CONÈIXER ALTRES NORMATIVES QUE ENS AFECTEN

 

TORNAR A “LEGISLACIÓ PER ANAR DE CAMPAMENTS”
 

 

 

 


Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

Catalunya disposa d’una llarga tradició associativa i un ric teixit social que es recolza en el treball educatiu i de socialització que realitzen les entitats d’educació en el lleure, les quals han estat capdavanteres en la demanda de normatives que han ajudat a vetllar per la qualitat pedagògica i la seguretat de les seves activitats. En el moment actual i davant la creixent demanda social de serveis adequats per als infants i joves en les èpoques de les vacances escolars, derivada principalment de les característiques sociolaborals de la població catalana, han aparegut altres iniciatives educatives, tant públiques com privades, i en aquest últim cas, de persones físiques i jurídiques, que aconsellen regular, de manera més acurada, les acampades juvenils, les colònies, els camps de treball, els casals de vacances i les rutes amb infants i joves menors de 18 anys.

La Secretaria General de Joventut, davant les diverses finalitats de les entitats que actualment promouen i organitzen les activitats regulades per aquest Decret, valora molt especialment totes les activitats que facin èmfasi en la promoció entre les persones participants dels valors democràtics, el civisme, el procés d’identitat nacional, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l’altruisme, les actituds i els hàbits saludables i el consum responsable, per la qual cosa considera que cal vetllar pel seu correcte desenvolupament.

A més, l’experiència obtinguda durant els dos anys de vigència del Decret 337/2000, de 24 d’octubre, i l’entrada en vigor, o la revisió, d’altres normatives, sobretot les dels departaments d’Ensenyament i de Cultura, aquest últim per mitjà del Consell Català de l’Esport, que afecten el contingut d’alguns dels seus aspectes, aconsellaven modificar el contingut de l’actual Decret.

En conseqüència, el Govern de la Generalitat considera que per tal de vetllar per la seguretat de les persones assistents, la qualitat pedagògica d’aquestes activitats i l’adequació a les noves realitats del col·lectiu social en la seva demanda de respostes educatives en el temps de lleure, cal establir per mitjà d’un nou decret els requisits mínims que aquestes activitats hauran de complir necessàriament per i durant la seva realització.

Aquests requisits mínims recullen la majoria dels aspectes que en el seu dia es van establir exclusivament per a les activitats de les entitats d’educació en el lleure i que en aquest Decret s’actualitzen i se’n amplia l’àmbit d’aplicació per tal d’incloure qualsevol de les activitats que es realitzi amb menors de 18 anys fora de l’àmbit de competències dels departaments d’Ensenyament i Cultura, sigui quina sigui l’associació, moviment, entitat, institució, administració, empresa privada o persona física que l’organitzi.

Aquest Decret, atenent al col·lectiu al qual es dirigeix, té també en compte el marc normatiu establert per la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor, i la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i dels adolescents i, a més, per mitjà d’un ampli consens amb els agents socials s’adequa a les necessitats del món juvenil i a l’actual realitat socioeconòmica.

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller en cap i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article primer
Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquest Decret regula les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable que, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, habitualment realitzen les entitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, en les quals hi participin persones menors de 18 anys en nombre superior a sis, que no tinguin caràcter familiar i que es desenvolupin a Catalunya, amb una finalitat educativa, cultural, formativa o social.

1.2 En el cas de les rutes que acabin o s’iniciïn a Catalunya, caldrà que compleixin amb el contingut d’aquest Decret només per als dies en què siguin dins del territori català.

 

Article segon
Activitats subjectes i excloses

2.1 El contingut d’aquest Decret és d’aplicació a les activitats organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les persones participants de les quals hagin estat prèviament inscrites a aquestes activitats.
2.2 Queden excloses del compliment d’aquesta normativa les activitats objecte d’aquest Decret que estiguin regulades pel Departament d’Ensenyament.

2.3 Queden excloses del compliment d’aquesta normativa les activitats organitzades, directament, pel Consell Català de l’Esport, o per qualsevol de les entitats inscrites o que tinguin seccions esportives adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

2.4 Queden excloses del compliment d’aquesta normativa les activitats promogudes o organitzades per centres residencials i d’acolliment, propis o col·laboradors, de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i de la Direcció General de Justícia Juvenil. Tanmateix, notificaran a la Secretaria General de Joventut la realització de l’activitat amb l’antelació suficient als efectes previstos a l’article 10, apartat 4.

 

Article tercer
Definicions

Als efectes d’aquest Decret s’entén per:

- Acampada juvenil, l’activitat amb pernoctació realitzada a l’aire lliure sota cobert, en tendes de campanya o similars.
- Camp de treball, l’activitat amb pernoctació en la qual els joves es comprometen, de manera individual o en grup, a desenvolupar, de manera voluntària i desinteressada, un treball amb un interès social o comunitari.
- Casal de vacances, qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, que es realitzi en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l’any, i en la qual els participants no hi fan nit.
- Colònia, l’activitat amb pernoctació, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, en la qual l’estada es realitza en un edifici, casa o instal·lació fixa. Aquests edificis o instal·lacions hauran de complir amb el contingut de l’article 8.1 d’aquest Decret.
- Ruta, l’activitat consistent en la realització d’una marxa itinerant en la qual, en general, cada jornada es fa nit a l’aire lliure en un lloc diferent.

 

Article quart
Equip de dirigents i persona responsable de l’activitat

4.1 Cada una de les activitats regulades per aquest Decret ha de comptar, durant la seva realització, amb un equip de dirigents.
4.2 Als efectes d’aquest Decret es considera:
- Equip de dirigents, el format per la persona responsable de l’activitat i les persones que porten a terme directament les activitats amb els participants.
- Responsable de l’activitat, la persona membre de l’equip de dirigents que assumeix la responsabilitat de la seva realització d’acord amb el programa de l’activitat, durant el temps i el lloc de la seva realització, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l’entitat organitzadora i, subsidiàriament, en la federació, moviment o associació de la qual en formi part.
4.3 Per cada deu participants o fracció hi haurà d’haver, com a mínim, un o una dirigent.
4.4 Quan les activitats regulades en aquest Decret tinguin una durada igual o superior a tres nits consecutives, o un mínim de quatre dies consecutius en el cas dels casals de vacances, l’equip de dirigents de l’activitat es constituirà d’acord amb les normes següents:
Com a mínim, el 40% dels membres de l’equip dirigent que calgui per complir amb la proporció indicada, haurà d’estar en possessió del diploma de monitor o de director d’activitats de lleure infantil i juvenil. En el cas específic de la titulació de la persona responsable de l’activitat, aquest haurà d’estar en possessió del diploma de director o directora, llevat del cas en què l’activitat compti amb menys de 25 participants; en aquest cas és suficient el diploma de monitor o monitora d’activitats en el lleure infantil i juvenil.

4.5 La titulació de tècnic o tècnica superior en animació sociocultural és assimilable, a efectes d’aquest Decret, a la de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil, sempre que en la formació teòrico-pràctica hagin cursat crèdits relacionats amb el lleure infantil i/o juvenil.
4.6 Les fraccions resultants del càlcul indicat a l’apartat 4.4 s’arrodonirà sempre a l’enter superior.

4.7 La possessió d’aquests diplomes no eximeixen de la possessió, per part dels membres de l’equip de dirigents, d’altres diplomes o titulacions que per raó de l’especificitat del programa de l’activitat els puguin ser exigides per altres normatives, tret del que disposa la disposició addicional d’aquest Decret.

4.8 El responsable de l’activitat i, com a mínim, un nombre de dirigents igual al que s’indica a l’apartat 4.3 per tal de complir amb la proporció, estiguin o no titulats, han d’estar presents, d’acord amb l’organització i programació específica, durant la realització de l’activitat.

 

Article cinquè
Assegurances
5.1 Per poder realitzar qualsevol de les activitats regulades per aquest Decret, l’entitat organitzadora o l’entitat promotora haurà de contractar una assegurança d’accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim de 3.005,06 euros en cas de mort (en cas de ser menor de 14 anys es destinaran a cobrir despeses de sepeli) i un capital mínim de 6.010,12 euros per invalidesa per accident.

5.2 L’entitat organitzadora o l’entitat promotora té l’obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats de temps lliure amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.
La Generalitat de Catalunya podrà actualitzar anualment els límits fixats als dos apartats anteriors mitjançant un decret.

5.3 En cas que l’entitat organitzadora o promotora de l’activitat estigués federada o formés part d’un moviment o associació podran ser aquestes federacions, moviments o associacions les que formalitzin els contractes d’assegurances previstos als apartats 5.1 i 5.2.

 

Article sisè
Activitats en el medi natural
6.1 Sens perjudici de les normes específiques de cada municipi, les activitats regulades en aquest Decret que es desenvolupin en el medi natural, hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per a la protecció d’aquest.

6.2 Quan aquestes activitats es desenvolupin a l’interior d’espais naturals de protecció especial declarats d’acord amb alguna de les modalitats que estableix el capítol IV de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), a les reserves nacionals de caça o a les reserves naturals i refugis de fauna salvatge, hauran d’ajustar-se també a la normativa pròpia de l’espai protegit i disposar de l’autorització oportuna de l’òrgan gestor de l’espai.

6.3 Quan les activitats objecte del present Decret es duguin a terme en terrenys forestals, s’haurà de complir, a més, la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals.

 

Article setè
Acampades juvenils
Les acampades juvenils que es realitzin fora d’una instal·lació o lloc d’acampada degudament autoritzada per organisme competent, han de:
7.1 Estar situades:
a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres i dels terrenys susceptibles de ser inundats.
b) Fora de terrenys que per la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, indústries, instal·lacions insalubres, o per qualsevol altra causa, resultin perillosos.
c) A més d’1 km d’un càmping.
d) A més de 100 m de qualsevol via de comunicació.
e) Prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en el cas d’un incendi forestal.

7.2 Disposar de:
a) El permís per escrit del propietari o propietària del lloc on es realitza l’acampada juvenil, o de persona autoritzada per aquest.
b) Còpia de l’escrit comunicant la realització de l’activitat a l’ajuntament o al consell comarcal, si escau, corresponent al lloc on es realitza aquesta, o al Conselh Generau d’Aran.
c) Pla d’emergència elaborat per l’entitat que realitza l’activitat d’acord amb el lloc, els dies i el nombre d’assistents, on hi consti, mínimament, el sistema d’obtenció d’informació sobre situacions de risc, el sistema d’avís i el pla d’evacuació.

 

Article vuitè
Activitats distintes de les acampades juvenils
8.1 Les activitats amb pernoctació fora del domicili habitual de l’entitat en les quals no es faci nit al ras, o bé en tendes de campanya o similars, hauran de realitzar-se en instal·lacions autoritzades per oferir allotjament per l’organisme competent, sigui quina sigui la seva denominació i característiques.

8.2 Queden exclosos del compliment de l’apartat anterior els camps de treball que per les seves característiques o per la seva situació, motivada per l’interès social del projecte, hagin de fer l’allotjament en instal·lacions provisionals, fixes o mòbils, distintes de tendes de campanya o similars, o en edificis o construccions existents amb una finalitat diferent a la d’allotjament.

8.3 En el cas dels camps de treball i els casals de vacances, s’haurà de garantir que els serveis i les mesures sanitàries i de seguretat siguin les adequades per tal d’assegurar la higiene i la integritat física de les persones participants durant l’activitat.


Article novè
Activitats mixtes
Quan una de les activitats inclogui dins el seu programa la realització de qualsevol de les altres activitats també aquí regulades, aquestes hauran de complir les disposicions d’aquest Decret que els siguin aplicables específicament per a cadascuna d’elles.

 

Article desè
Notificació de l’activitat
10.1 S’haurà de notificar a la Secretaria General de Joventut la realització de les activitats regulades per aquest Decret que tinguin una durada de tres o més nits consecutives. En el cas dels casals de vacances, la notificació de l’activitat s’haurà de presentar quan la seva durada sigui de 4 o més dies consecutius, malgrat siguin interromputs pel cap de setmana.

10.2 Les notificacions es faran per mitjà dels impresos normalitzats corresponents, els quals s’hauran de presentar per duplicat, directament a les representacions territorials de la Secretaria General de Joventut, o a les oficines de serveis a la joventut dels consells comarcals i Consell General d’Aran o, en tot cas, a través dels mecanismes establerts per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o també mitjançant el portal de l’Administració Oberta de Catalunya amb el procediment específic que s’estableixi mitjançant una ordre.

El termini de presentació d’aquestes notificacions és fins a 20 dies abans de l’inici de l’activitat.

10.3 Qualsevol modificació de les dades de l’activitat amb posterioritat a la notificació, caldrà comunicar-la a la Secretaria General de Joventut abans de l’inici de l’activitat.

10.4 Per tal de detectar possibles problemes, assessorar a l’entitat organitzadora de l’activitat o poder actuar en qualsevol situació d’emergència, la Secretaria General de Joventut informarà, a mesura que rebi les notificacions d’activitats, de la seva realització als ajuntaments, consells comarcals afectats, Consell General d’Aran i als departaments o organismes de la Generalitat que per raó de l’activitat, de les persones participants o de l’entitat organitzadora els pugui interessar.

 

Article onzè
Obligacions de la persona responsable de l’activitat
11.1 Són obligacions de la persona responsable de l’activitat:

11.1.1 Complir i fer complir la normativa continguda en el present Decret.
11.1.2 Comunicar a la Secretaria General de Joventut, abans de l’inici de l’activitat, les modificacions que s’hagin produït després de la presentació de la notificació de l’activitat o la seva anul·lació, per mitjà de l’imprès de notificació.
11.1.3 Facilitar la comprovació i el seguiment de l’activitat al personal encarregat d’aquesta funció, degudament acreditat.
11.1.4 Garantir l’execució del programa de l’activitat.
11.1.5 Vetllar perquè les activitats es desenvolupin amb les necessàries condicions de seguretat, sanitàries i d’higiene.
11.1.6 Procurar que les persones assistents respectin les propietats, les instal·lacions i el medi natural del lloc on es realitzi l’activitat, i establir controls suficients per tal d’evitar qualsevol risc d’incendi forestal.
11.1.7 Garantir el coneixement per part dels assistents a l’activitat del Pla d’emergència establert a l’efecte.
11.1.8 Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de begudes alcohòliques i tabac, i qualsevol altra substància que pugui generar dependència.
11.1.9 Vetllar perquè les activitats incloses dins el programa, l’organització i la realització de les quals s’encarregui eventualment a una empresa o entitat especialitzada, compleixin amb el que determini la corresponent normativa.
11.1.10 Posseir durant la realització de l’activitat, la documentació següent:
a) El programa detallat de l’activitat amb indicació dels objectius i dels horaris.
b) La corresponent autorització de participació a l’activitat, lliurada per la persona que tingui la pàtria potestat, de tots els participants menors d’edat.
c) Fitxa de salut, convenientment signada per la persona que tingui la potestat, de cadascuna de les persones participants menors d’edat, en la qual constin els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim que escaigui, amb indicació d’horaris i quantitat, i qualsevol altre qüestió que es consideri necessària.
d) Llista alfabètica, amb les adreces i els telèfons, de totes les persones assistents a l’activitat: infants, joves, membres de l’equip de dirigents i personal de suport.
e) Tarja magnètica d’identificació sanitària o un altre document acreditatiu del dret a la prestació de la sanitat pública o de l’assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna de les persones assistents a l’activitat.
f) Comprovants fefaents que acreditin la contractació de les cobertures d’assegurances demanades a l’article 5 d’aquest Decret, durant l’any en curs.
g) En el cas de les activitats amb una durada igual o superior a tres nits consecutives i en el cas dels casals de vacances amb un mínim de quatre dies consecutius, els documents següents:
1. Còpia de l’imprès de la notificació de l’activitat degudament registrada per la Secretaria General de Joventut o un altre organisme competent. En cas que es trameti per mitjà del portal de l’Administració Oberta de Catalunya, el full de confirmació de tramitació de la notificació o el full resum amb les dades bàsiques de la notificació.
2. Comprovants dels diplomes i/o la titulació previstos a l’article 4, apartat 4, pròpia i de la resta de membres de l’equip dirigent que la posseeixin.
3. En el cas de les acampades juvenils, la documentació indicada a l’article 7, apartat 2 d’aquest Decret.

11.2 D’aquestes obligacions en seran subsidiàriament responsables les associacions, els moviments, les entitats, les institucions, les administracions i les empreses de serveis que organitzin l’activitat.

 

Article dotzè
Assessorament, comprovació i seguiment
Correspon a la Secretaria General de Joventut la verificació del compliment d’aquesta normativa, assessorar a les entitats organitzadores i realitzar les corresponents visites de comprovació i seguiment per tal de garantir la qualitat pedagògica de les activitats i vetllar per la seguretat de les persones participants.

Així mateix, la Secretaria General de Joventut vetllarà per tal que les activitats recolzin les polítiques educatives destinades a una educació que fomenti la formació i l’educació en els valors de la coeducació, els drets humans, la cohesió social i la igualtat entre homes i dones.

 

Article tretze
Ajuts i serveis
Per poder rebre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya qualsevol tipus d’ajut econòmic o de serveis es valorarà el correcte compliment del present Decret.

 

Disposició addicional
Les activitats d’escalada, espeleologia, vies ferrades, alpinisme, esquí de muntanya, bicicleta tot terreny, cicloturisme, curses d’orientació, excursionisme, kayak de mar, esquí alpí, esquí de fons, raqueta de neu i surf de neu, quan es realitzen en el marc de les activitats regulades per aquest Decret, no requeriran obligatòriament d’altres titulacions o diplomes en el seu equip de dirigents que les previstes a l’article 4, apartat 4 d’aquest Decret.

Disposició derogatòria
Es deroguen totes aquelles disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret i, en particular, el Decret 337/2000, de 24 d’octubre, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 10 de juny de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller en cap

http://www.gencat.net/joventut


TORNAR AMUNT